25% địa phương, bộ, ngành chưa báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng

01-01-2013 15:25

Bộ Xây dựng khẳng định: Năm 2013 sẽ tập trung tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đối với các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; đặc biệt đối với công trình nhà ở xã hội, các công trình có nguồn vốn tư nhân, đồng thời tăng cường kiểm tra tình hình chất lượng các công trình trọng điểm thông qua hoạt động kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu nhà nước.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, hiện chỉ có khoảng 75% địa phương, bộ, ngành có báo cáo tình hình chất lượng công trình xây dựng, trong đó chất lượng một số báo cáo vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại các địa phương, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng chỉ chủ yếu thực hiện đối với các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý. Tỷ lệ công trình được kiểm tra chỉ chiếm khoảng 13-15%. Tuy nhiên, việc lập quy trình và thực hiện bảo trì công trình xây dựng vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Công tác kiểm tra tại một số dự án cho thấy, hồ sơ pháp lý và hồ sơ quản lý chất lượng của một số công trình chưa đầy đủ và còn sai sót; việc khảo sát, thiết kế công trình xây dựng còn hình thức, hồ sơ, tài liệu đầy đủ nhưng nội dung chuyên môn không đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương án khảo sát, thiết kế làm giảm hiệu quả đầu tư và chất lượng công trình xây dựng.

Thống kê của năm 2012 cho thấy, các công trình bị sự cố chiếm khoảng 0,08% tổng số công trình xây dựng. Công tác quản lý chất lượng công trình của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đang được điều chỉnh theo hướng tích cực. Yêu cầu đặt ra là phải tuân thủ các quy trình quản lý chất lượng; chủ đầu tư phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng để kiểm tra năng lực, giám sát các hoạt động xây dựng của nhà thầu.

Từ khóa:
Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.