Tuyên Quang: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

15-01-2013 15:43

– Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết 08/NQ-CP về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Tuyên Quang.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang là 586.733 ha, trong đó: Đất nông nghiệp có diện tích 527.651 ha, Đất phi nông nghiệp có diện tích 52.236 ha, Đất khu bảo tồn thiên nhiên 48.900 ha, Đất đô thị 22.412 ha, Đất khu du lịch 18.871 ha và Đất chưa sử dụng 6.846 ha.

Trong đất phi nông nghiệp, cơ cấu đất được phân bổ như sau: Đất phát triển hạ tầng có diện tích 24.860 ha, Đất quốc phòng diện tích 2.797 ha, Đất cho hoạt động khoáng sản diện tích 1.780 ha, Đất ở đô thị có diện tích 947 ha, Đất khu công nghiệp có diện tích 596 ha,…

Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2020, chuyển mục đích sử dụng 8.588 ha đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

Qua Nghị quyết, Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Tuyên Quang cần xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa. Khai hoang mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp do bị chuyển mục đích sử dụng.

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.