30-07-2013 12:06
Vị trí: Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng
02-07-2013 09:36
Vị trí: 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng