02/07/2013
Vị trí: 24 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng
30/07/2013
Vị trí: Hoàng Sa, Sơn Trà, Đà Nẵng