Đất Luật Law Firm

02/07/2013 15:24:25 Lượt xem:

Công Ty TNHH Đất Luật

      
NHIỆM VỤ

Tận tâm, nổ lực tối đa để cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn tốt nhất, đảm bảo hỗ trợ sự tăng trưởng không ngừng của khách hàng thông qua nội dung tư vấn chính xác và kịp thời.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Chính xác:

Nội dung tư vấn phải phù hợp quy định pháp luật hiện hành của các cơ quan Nhà nước cấp Trung ương và địa phương nơi thực hiện nội dung tư vấn, và định hướng xây dựng pháp luật sẽ được áp dụng trong tương lai.

Kịp thời:

Nội dung tư vấn phải đáp ứng kịp thời các yêu cầu về đầu tư, kinh doanh hiện tại cũng như định hướng

Chia sẻ
      
Bài viết được trích dẫn nguyên văn từ nguồn tham khảo (nếu có). Vui lòng Liên hệ với chúng tôi để báo cáo sai sót.